• Kryesore

  Qytetërimi i Virtyteve 2

  Fjala më e bukur është Libri i Allahut. Rruga më e mirë është sunneti profetik. Streha më e sigurt është devotshmëria. Të folurit më me virtyt është përmendja e Allahut. Tregimet më të bukura gjenden në Kuran. Rrugët më të ndritura janë rrugët udhëzuese të profetëve.
 • Kryesore

  Lulishtja e Zemrave

  Besimtarët janë në trupa të ndryshëm, ata janë të detyruar ta konsiderojnë njëri-tjetrin si organet e një trupi që jetojnë me një zemër të vetme. Ashtu siç i gjithë trupi e ndjen dhimbjen e një organi, edhe perceptimi i vuajtjeve të vëllezërve të fesë, është një sprovë ndërgjegjeje për të gjithë besimtarët.
 • Kryesore

  Pejgamberi i Mëshirës dhe Ne

  Pejgamberi (a.s.) është krijesa më e përsosur që ka krijuar Allahu. Ai është i tillë në aspektin fizik dhe shpirtëror. Ai është më i përsosuri, më i mrekullueshmi dhe më i dashuri.
  Pejgamberi (a.s.) është shembull i pashoq, Ai është një diell që rrezaton bujarisht gjithçka. Ai është mëshirë për gjithë botët. Mënyra e vetme për të fituar dashurinë e Allahut është rruga profetike. Vetëm duke ndjek rrugën e atij mund të arrihet shpëtimi. Allahu në Kuran thotë: “Thuaju (o Muhamed): Nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që Allahu t’ju dojë dhe t’jua falë gjynahet! Allahu është Falës i Madh dhe Mëshirëplotë.” (Âl ‘Imran, 31)

Të fundit

Fjalën takva / devotshmëri, e cila është një koncept i Kuranit Fisnik, disa komentues të Kuranit e shpjegojnë si “vetëdije e përgjegjësisë kundrejt…
Ibn Mes’udi, radijallahu anhu, në lidhje me këtë shprehje, ka thënë: “Kur të dëgjosh thirrjen e Zotit të Lartësuar “o ju që keni besuar”…
Xhamia Aja Sofia ishte një bekim që i përfshiu paraardhësit tanë në linjën e njerëzve të drejtë, të cilëve iu premtua toka. Ajo mirësi nuk doli…
Besimtari beson në një Zot të vetëm pa fillim, pa fund, i pangjashëm me askënd, i cili krijon, jep jetë, merr jetë, shikon, dëgjon dhe ka njohuri…
Disa prej njerëzve që e kanë zakon ta harrojnë dhe ta kundërshtojnë Krijuesin dhe Furnizuesin e vërtetë, Allahun Teala, e adhurojnë Atë duke dyshuar.
I Dërguari i Allahut (s.a.s.), ka thënë: “Allahu i Madhëruar nuk ka dhënë asnjë sëmundje që nuk i ka zbritur shërimin.” (Buhari)…

Ligjërata

Shëndeti

Hapa që shihen
Gjurmë që lihen...