• Kryesore

  Morali i tij Madhështor

  Profeti ynë (a.s.), ka jetuar moralin më të veçantë dhe më madhështor.
  Morali i tij madhështor, ishte Kurani.
  Ky moral themeloi një qytetërim madhështor. Në atë qytetërim, gjetën paqe njerëzit e çdo statusi shoqëror, madje edhe kafshët. Po ashtu gjetën paqe edhe shkretëtirat që ishin kthyer në pellgje gjaku.
 • Kryesore

  Qytetërimi i Virtyteve 2

  Fjala më e bukur është Libri i Allahut. Rruga më e mirë është sunneti profetik. Streha më e sigurt është devotshmëria. Të folurit më me virtyt është përmendja e Allahut. Tregimet më të bukura gjenden në Kuran. Rrugët më të ndritura janë rrugët udhëzuese të profetëve.
 • Kryesore

  Lulishtja e Zemrave

  Besimtarët janë në trupa të ndryshëm, ata janë të detyruar ta konsiderojnë njëri-tjetrin si organet e një trupi që jetojnë me një zemër të vetme. Ashtu siç i gjithë trupi e ndjen dhimbjen e një organi, edhe perceptimi i vuajtjeve të vëllezërve të fesë, është një sprovë ndërgjegjeje për të gjithë besimtarët.
 • Kryesore

  Pejgamberi i Mëshirës dhe Ne

  Pejgamberi (a.s.) është krijesa më e përsosur që ka krijuar Allahu. Ai është i tillë në aspektin fizik dhe shpirtëror. Ai është më i përsosuri, më i mrekullueshmi dhe më i dashuri.
  Pejgamberi (a.s.) është shembull i pashoq, Ai është një diell që rrezaton bujarisht gjithçka. Ai është mëshirë për gjithë botët. Mënyra e vetme për të fituar dashurinë e Allahut është rruga profetike. Vetëm duke ndjek rrugën e atij mund të arrihet shpëtimi. Allahu në Kuran thotë: “Thuaju (o Muhamed): Nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që Allahu t’ju dojë dhe t’jua falë gjynahet! Allahu është Falës i Madh dhe Mëshirëplotë.” (Âl ‘Imran, 31)

Të fundit

Sot, njerëzimi ka ardhur në një udhëkryq në errësirën e injorancës moderne. Ata (njerëzit) ose do të vazhdojnë jetën e tyre…
Pse e kemi braktisur jetën e thjeshtë e cila u jep njerëzve prehje dhe nuk i sforcon kufijtë e fuqisë së tyre në fitim dhe shpenzim?
Ahmed ibn Hanbeli i cili ishte një prej muhadithëve dhe fakihëve të mëdhenj që ka nxjerrë civilizimi Islam dhe i katërti i imamllarëve të medhhebeve
“Mos u bëni si ata që e harruan Allahun, kështu që Ai i bëri të harronin vetveten! Pikërisht ata janë të pabindurit (ndaj Allahut).” (Hashr, 19)
Natyrisht, është e pamendueshme që ky ummet, të cilit i është dhënë një mision për të ndriçuar vendet e errëta, të ulet e të presë i pafuqishëm…
Allahu do ta plotësojë dritën e Tij dhe do t’i vë frerët e botës (udhëheqjen) në duart e njerëzve të devotshëm. Por realizimi i kësaj është i lidhur..

Ligjërata

Shëndeti

Hapa që shihen
Gjurmë që lihen...

Librat Audio

Na ndiqni në Instagram