Etika 171 Qershor 2022

Lutmuni, t'ju përgjigjem (Bekare, 186)

Disa prej njerëzve që e kanë zakon ta harrojnë dhe ta kundërshtojnë Krijuesin dhe Furnizuesin e vërtetë, Allahun Teala, e adhurojnë Atë duke dyshuar.
I Dërguari i Allahut (s.a.s.), ka thënë: “Allahu i Madhëruar nuk ka dhënë asnjë sëmundje që nuk i ka zbritur shërimin.” (Buhari)…
Nëna e vendbanimeve në tokë (Ummu’l-Kura) është Mekketu’l-Mukerreme. Shtëpia e parë në botë është Qabeja, edhe xhamia e parë është bejtu’ll-llah…
Shtëpia përmendet duke iu referuar kujtdo që i përket. Shtëpia nuk ka besim apo e kundërta, por banori i saj ka besim. Shtëpia në të cilën jeton…
Allahu Teala ka urdhëruar të sillemi mirë ndaj prindërve. Nisur nga kjo: Të gjithë duhet të sillen mirë ndaj prindërve dhe të jenë mirënjohës…
Sa’di Shirazi, një nga burimet ushqyese të traditës sonë të urtësisë dhe mençurisë, ka një thënie të bukur në lidhje me njeriun: “Njeriu është…
Amr ibn Asi, radijall-llahu anh, i cili çliroi Kudsin në vitin 640, mendonte se Egjipti ishte objektivi i radhës për t’i dhënë fund dominimit bizantin

Numra të tjerë

Revista Vesë