Etika 174 Shtator 2022

100 Cilësitë e besimtarit sipas Kuranit

Fjalën takva / devotshmëri, e cila është një koncept i Kuranit Fisnik, disa komentues të Kuranit e shpjegojnë si “vetëdije e përgjegjësisë kundrejt…
Ibn Mes’udi, radijallahu anhu, në lidhje me këtë shprehje, ka thënë: “Kur të dëgjosh thirrjen e Zotit të Lartësuar “o ju që keni besuar”…
Xhamia Aja Sofia ishte një bekim që i përfshiu paraardhësit tanë në linjën e njerëzve të drejtë, të cilëve iu premtua toka. Ajo mirësi nuk doli…
Besimtari beson në një Zot të vetëm pa fillim, pa fund, i pangjashëm me askënd, i cili krijon, jep jetë, merr jetë, shikon, dëgjon dhe ka njohuri…

Numra të tjerë

Revista Vesë