Ahmet Hamdi Jëlldërëm

Nëna e vendbanimeve në tokë (Ummu’l-Kura) është Mekketu’l-Mukerreme. Shtëpia e parë në botë është Qabeja, edhe xhamia e parë është bejtu’ll-llah…

Autorë të tjerë